Om skolen

Om skolen

Møn Friskole
Portnervej 5
4780 Stege

På denne side kan du læse om Værdi og vision, Profil, Historie, Skolebestyrelsen, Arbejdsdage, Vedtægter, Skolehåndbog, Regler, Undervisningsplaner, TilsynEvaluering og UMV.

Skolens telefon 55 81 67 01

Skoleleder: Søren Toft Nielsen, Send mail
Viceskoleleder: Kenn Nørholm Nielsen, Send mail
Skolesekretær: Karina Haslund, Send mail
Afdelingsleder SFO: Bente Oure, Send mail
Afdelingsleder Frihaven: Jane H. Rasmussen, Send mail

Mobilnumre direkte
Skoleleder 55 81 67 01
Sekretær 55 81 67 01
Frihaven 50 60 65 92
SFO 50 60 65 93
Klub 50 60 65 94

Vedr. indmeldelse: Kontakt skoleleder på tlf. eller mail.

Kort - beliggenhed af Møn Friskole
Søren Toft Nielsen - Skoleleder

Eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Søren Toft Nielsen — Skoleleder
Værdigrundlag og Vision
Værdigrundlag

Møn Friskole bygger på det forpligtende fællesskab i et trygt miljø.
Vi ser forskellighed som en styrke, der beriger et mangfoldigt fællesskab.

I samvær og læring møder vi hinanden med tolerance og værdighed
for derigennem at styrke børnenes selvværd.

Vi skaber sammen et læringsrum af kreativitet og høj faglighed, hvor
nysgerrighed og refleksion er en naturlig del af hverdagen.

Vision

I tæt samarbejde med forældrene vil vi udvikle børnenes livsduelighed, så de med lyst til at lære resten af livet kan klare sig i en global foranderlig verden.

Derfor vil vi sikre børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Derfor vil vi fremme bevidsthed og selvstændighed og gøre børnene til demokratiske og ansvarlige mennesker.

Derfor vil vi styrke selvværd, kreativitet og nysgerrighed.

Derfor vil vi åbne børnenes øjne for verden i al dens mangfoldighed, både lokalt og internationalt.

Derfor er forældrene engagerede og loyale. De bakker op om skolens værdier og målsætning og tager aktivt del i friskolelivet.

Derfor er medarbejderne engagerede og empatiske, og de ønsker at udvikle sig. De undrer sig med åbent sind og ser muligheder. De bakker op om skolens værdier og målsætning og tager aktivt del i friskolelivet.

Derfor vil vi på Møn Friskole sikre optimale fysiske rammer samt et inspirerende læringsmiljø. Vores udearealer og naturen omkring os er en vigtig del af vores hverdag.

Motionsdag

Profil

For at leve op til vores vision understøtter undervisningen ikke kun uddannelse til erhvervslivet, men dannelse til medborgerskab og menneskeliv. De præsenteres for en bred vifte af fag, såvel boglige som praktisk/musiske. Vi betragter os som en kreativ skole. Vi taler ikke om kreative fag, men ønsker at understøtte kreativiteten generelt.

Møn Friskole tilbyder folkeskolens 9. klasses prøve. Dog er skolen fritaget for at afholde prøve i faget kristendomskundskab. Til gengæld har eleverne filosofi på alle klassetrin. På Møn Friskole har vi kor, som er opdelt efter alder.

Undervisningen søges i videst muligt omfang tilrettelagt, så den bliver vedkommende og appellerer til elevens interesse og engagement.

Undervisningen skal vække elevernes iboende nysgerrighed og lyst til at lære. Vi tror på, at eleverne får en højere grad af ejerskab for og udbytte af undervisningen, hvis de inddrages i indhold og form, gennem en løbende dialog med skolens ansatte.

Skolebestyrelsen

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og andre retsregler.

Bestyrelsen er forældrevalgt og består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Man er valgt for 2 år af gangen.

Der holdes bestyrelsesmøde ca. én gang månedligt, hvor mange overordnede emner bliver debatteret og besluttet. Til bestyrelsesmøderne er der personalerepræsentanter samt elevrådsrepræsentanter tilstede.

En gang årligt – typisk i april – afholdes generalforsamling, hvor bestyrelsen aflægger deres beretning og orienterer om skolens økonomiske situation samt tiltag i fremtiden.

Bestyrelsesmedlemmer
Charlotte Bruun Hansen (Formand)
Jon Fuglsang (Næstformand)
Richard Capion (Kasserer)
Jacob Tilgaard
Jonas Muñoz Sylvest
Trolle Kieler Jonas Skafte Jensen
Dan Christoffersen (Suppleant)
Anne Nørgaard Friis (Suppleant)

Kontakt bestyrelsen

Arbejdsdage og forældrerengøring

Som forælder på Møn Friskole forpligter man sig til en årlig arbejdsweekend, samt en årlig forældrerengøring i klassen og en årlig i SFO'en.

Der afholdes to arbejdsweekender hvert skoleår. En i foråret og en i efteråret. Alle familier skal lægge 2 dages arbejde af 6 timer hver. Begge forældre kan deltage 1 dag, eller én forælder kan deltage 2 dage. Forældrengøring foregår om fredagen i tidsrummet 15-18. Man melder sig ind på en valgfri fredag i løbet af året.

Arbejdsdage og rengøringsdage gør, at skolen i stedet kan bruge pengene på børn, aktiviteter og undervisning, men det er også en vigtig del af det forpligtende fælleskab og ikke mindst giver det gode relationer blandt forældrene.

Vedtægter

Læs om Hjemsted og formål, Skolens drift, Forældrekreds og skolekreds, Tilsyn, Generalforsamling, Bestyrelsens sammensætning, Om bestyrelsen og dens arbejde, Tegningsret, Skoleleder, Årsrapport, Vedtægtsændringer og Nedlæggelse.

Gå til Vedtægter

Logo

En skolehåndbog for Møn Friskole

Åben skolehåndbogen

Regler og retningslinjer

Skolens værdigrundlag er udgangspunktet for vores regler og retningslinjer.
Når vi er sammen, har vi en god omgangstone. Det vil sige, at vi alle, både børn og voksne, taler med respekt og omsorg til og om hinanden.
Når vi er i klasserne, giver vi hinanden relevant arbejdsro. Det betyder, vi ikke forstyrrer hinanden uden grund.
Når vi holder frikvarter, skal det være en god pause for alle. Her er vi alle, både børn og voksne, ansvarlige for, at alle føler tilknytning og oplever sig som en del af fællesskabet. Derfor mobber vi ikke eller holder andre udenfor. Når vi bevæger os på skolens område, passer vi godt på naturen, skolen og dets inventar.

Sygdom
Hvis dit barn bliver syg, skriver du en besked i kontaktbogen i Intra.

Andet fravær
Andet fravær aftales med skolen. To dage kan aftales med klasselærer. Tre dage eller mere skal aftales med ledelsen.

Læs alle Møn Friskoles regler og retningslinjer

Undervisningsplaner

Møn Friskole skal som Fri Grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Møn Friskole følger som udgangspunkt, indenfor skolens fagrække, de beskrivelser, som fremgår af Fælles Mål (med undtagelse af Kristendom). For disse fag henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside.

Møn Friskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer inden for rammerne af "Fælles mål" sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.

Skolens historie

Møn Friskole er oprettet af forældre og andre aktive mønboere i august 1997, da den lokale kommuneskole blev nedlagt. Der blev straks taget initiativ til at oprette en friskole, således at man sikrede sig, at der lå en lokalforankret skole i Damsholte.

Møn Friskole ligger, hvor Frederik d. IV’s rytterskole lå. Vi ligger vidunderligt midt i den smukke mønske natur med skov, sø og å lige i nærheden. Eleverne har masser af plads og kan boltre sig udenfor på vores arealer med bålhytte og sportsplads.

Siden maj 2013 har Møn Friskole drevet børnehave - Børnehuset Frihaven.

Elevtallet har siden starten været stigende og vi har i dag ca. 200 elever. Skolen er et-sporet fra 0. - 9. klasse. Skolegangen afsluttes med folkeskolens 9. klasses prøver. Administrativt fungerer skolen under ”Lov om frie grundskoler”.

Skolen drives på grundlag af skolepenge og tilskud fra staten.

Møn Friskole bekender sig ikke til bestemte religiøse eller politiske retninger. Skolen har en holdningsmæssig rummelighed, som både børn, forældre og personale er omfattet af. Vi tror på, at børn er mennesker, der fortjener respekt og vejledning.

Tilsyn

Møn Friskole er som fri grundskole underlagt friskoleloven. I henhold til loven skal vi vælge en certificeret tilsynsførende eller alternativt foretage selvevaluering efter en godkendt model.

Det er forældrekredsen der vælger en eller flere tilsynsførende for højst 4 år ad gangen. Der er krav om, at en række habilitetsbestemmelser skal være opfyldt. Desuden er der krav til tilsynets form og indhold.

Der er også krav om, at de tilsynsførende årligt udarbejder en skriftlig tilsynserklæring, som skal lægges på skolens hjemmeside.

De tilsynsførende har til opgave jf Friskolelovens §9 stk.2: "at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen".

Evaluering af undervisning

Som friskole er vi forpligtet til at foretage evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgningen på evalueringen.

Der står følgende i Friskoleloven:
§1b stk 1
Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

§1b stk 2
Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

§1b stk 3
Skolen skal regelmæssigt foretage evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

Skolen skal offentliggøre resultatet og opfølgningsplanen (de væsentlige konklusioner).

UMV, Undervisnings-miljøvurdering

Møn Friskole skal som alle andre skoler lave en undervisningsmiljøvurdering hvert tredie år. Møn Friskole gør det hvert andet år. Dette er et spørgeskema som vi præsenterer vores elever for og efterfølgende laver vi en handleplan. Denne handleplan kan ses på linket herunder.